تعداد مقالات: 267
81. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت

دوره 36، شماره 1، بهار 1385

محمد علی بشارت؛ کیومرث کریمی؛ عباس رحیمی نژاد


84. خلاقیّت و سلامت روانی

دوره 37، شماره 1، پاییز 1387

unknown


85. تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 49-60

جواد حاتمی؛ اکرم قربعلی؛ فاطمه بی جن خان


93. بررسی مقیاس های اعتباری فرم کوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1380

سید محمود میرزمانی؛ محمدعلی بشارت


99. بررسی باورها و آگاهی های والدین افراد عقب مانده ذهنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1378

شهلاالبرزی؛ لعیا بشاش؛ سیامک سامانی