بررسی مقیاس های اعتباری فرم کوتاه پرسشنامه MMPI به زبان فارسی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مقیاس های اعتباری فرم کوتاه پرسشنامه MMPIبه زبان فارسی است .نمونه مورد بررسی شامل 279 آزمودنی در چهار گروه مختلف است .این چهار گروه عبارتنداز:1)گروهی که به منظور معاینات استخدامی از طرف مراکز استخدامی وگزینشی معرفی شده اند(120=N)؛2)گروهی که به دلایلی از جمله تعیین درصد ازکارافتادگی یاآسیب دیدگی‘ویا بررسی شرایط احراز معافیت پزشکی از خدمت‘وجز آن به درمانگاه ارجاع داده شده اند(32=N) 3)مراجعانی (بیمارانی)که به سبب مشکلات واختلالات مختلف روان شناختی به درمانگاه روان شناسی مراجعه کرده اند(68=N)؛و4)گروهی تصادفی از افراد عادی از میان کارکنان بیمارستان و همراهان مراجعان فوق به عنوان گروه مقایسه(59=N).
یافته ها نشان میدهد که آزمودنی های گروه استخدامی در مقیاس های K وL به طور معنی داری نمرات بیشتری نسبت به سه گروه دیگر به دست آورده اند.به عبارت دیگر ‘ این گروه از آزمودنی ها سعی داشته اند خود را بهتر ازآنچه هستند نشان دهند. از طرف دیگر آزمودنی های گروه مراجعه کننده به کمیسیون پزشکی در مقیاسF نمرات بیشترودرمقیاس K و L نمرات کمتری نسبت به سه گروه دیگر به دست آورده اند . به بیان دیگر‘این گروه آزمودنی ها سعی داشته اند خود را بدتر ازآنچه هستند نشان دهند.

کلیدواژه‌ها