شماره جاری: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 815219، اسفند 1390، صفحه 1-92 (زمستان 1390) 

رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

صفحه 3-16

محمد علی بشارت؛ مهسا سادات اصغری؛ هادی بهرامی احسان؛ نیما قربانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی