رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای تخصصی

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفت. هدف، مطالعه نوع رابطه فرزندپروری ادراک‌شده شامل ابعاد مشارکت، حمایت از خودپیروی و مهرورزی با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن شامل ارزیابی هیجان‌ها، بهره‌وری از هیجان‌ها و تنظیم هیجان‌ها در سال‌های پایانی نوجوانی بود. تعداد 352 دانشجو (142 پسر، 210 دختر) در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس ادراک از والدین (PPS) و مقیاس هوش هیجانی (EIS) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد فرزندپروری با هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن رابطه مثبت معنادار دارند و ابعاد مهرورزی (به ‌ویژه مهرورزی مادر) و حمایت از خودپیروی والدین می‌توانند به ترتیب تغییرات مربوط به هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن را پیش‌بینی کنند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که در پسران ادراک از فرزندپروری مادر و در دختران، ادراک از فرزندپروری هر دو والد توان پیش‌بینی هوش هیجانی را داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، می ‌توان نتیجه گرفت که چگونگی ادراک از مهرورزی والدین یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هوش هیجانی فرزندان است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که در پسران ادراک از فرزندپروری مادر و در دختران، ادراک از فرزندپروری هر دو والد توان پیش‌بینی هوش هیجانی را داشت. بر اساس نتایج این پژوهش، می ‌توان نتیجه گرفت که چگونگی ادراک از مهرورزی والدین یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هوش هیجانی فرزندان است.

کلیدواژه‌ها