دوره و شماره: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 815219، اسفند 1390، صفحه 1-92 (زمستان 1390) 
رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

صفحه 3-16

محمد علی بشارت؛ مهسا سادات اصغری؛ هادی بهرامی احسان؛ نیما قربانی