دوره و شماره: 3-4، شماره 0 - شماره پیاپی 1052، بهار 1368