کتابشناسی آمار آموزش و پرورش

نویسنده

چکیده

0منابعی که در این کتابشناسی آمده عمدتا شامل کتب و تک نگاشتهایی است که سازمان های مسئول درهر دوره تهیه کرده اند. این سیاهه بیشتر متکی بر منابعی است که تا زمان تدوین در مرکز آمار ایران موجود بوده است. بنابراین، گرچه می تواند برای پژوهشگران و برنامه ریزان مفید واقع شود، ممکن است از جامعیت لازم برخوردار نباشد.