راهنمای نویسندگان

مجله علمی- پژوهشی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مقاله های برگرفته از یافته های اصیل و جدید پژوهشی در زمینه‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی را چاپ می‌کند. در شرایط فعلی، مقاله‌های ترجمه شده، مروری، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند. رعایت موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 

? عنوان: مختصر و متناسب با محتوا؛
? نام و نشانی نویسنده (نویسندگان): نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی؛
? چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف، شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها، نتیجه‌گیری نهایی و واژه‌های کلیدی (3 تا 5 واژه)؛
? چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی؛
? مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش؛
? روش: الف- جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها)؛
 ب- ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس‌ها، شیوه نمره‌گذاری، ویژگی‌های روان‌سنجی در نمونه‌های ایرانی و غیر ایرانی؛
? یافته‌ها: نتایج پژوهش، همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA؛
? بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها؛
? پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه؛
? منابع: مراجعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است، مطابق ضوابط  APAبه شرح زیر تنظیم شوند:
مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه؛
کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر؛
کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال انتشار ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر؛
پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.
? ترتیب ارایه مطالب در مورد پژوهش‌های کیفی، مقاله‌های تحلیلی و مروری، متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.
علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می‌شود:
? مقاله در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.
? مقاله با آخرین نسخه نرم افزار رایانه‌ایWord ، حداکثر در 5000 کلمه (خط میترا، اندازه 12، فاصله خطوط 5/1، یک رو) تایپ شده باشد.
?      مقاله در مرحله اول، در سه نسخه چاپی (یک نسخه با نام و نشانی‌های کامل، دو نسخه، بدون ذکر مشخصات)، به همراه نامه درخواست چاپ، به نشانی دفتر مجله ارسال شود. نویسنده مسوول، باید در این نامه اصیل بودن مقاله و ارسال نکردن همزمان آن برای بررسی و یا چاپ در سایر مجلات و نشریات را تعهد کند. در این مرحله لازم است فایل word مقاله نیز به نشانی الکترونیکی مجله (jedpsy@ut.ac.ir) ارسال شود. نسخه نهایی مقاله، پس از تکمیل فرآیند داوری و اعمال تغییرات، همراه با لوح فشرده-CD-  مقاله، درخواست خواهد شد.
?      مهم: در صورتی که مؤلف مسوول، تغییرات درخواست شده از سوی هیات تحریریه مجله، مطابق ضوابط فوق را ظرف مدت پانزده روز انجام ندهد و دوباره، همانند مرحله اول به دفتر مجله ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
? مجله در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
? مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.