درباره نشریه

مجله علمی- پژوهشی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مقاله های برگرفته از یافته های اصیل و جدید پژوهشی در زمینه‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی را چاپ می‌کند. در شرایط فعلی، مقاله‌های ترجمه شده، مروری، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.