کدامین سبک مدیریت

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی بر آن بوده است که مدیریت و شیوه اجرای آن با بهره گیری از مثالهای متنوع بررسی شود، و رفتار سازمانی با توجه به منزلتهای مختلف شغلی تجزیه و تحلیل گردد. رهنمودهایی نیز برای تصمیم گیری در موارد مختلف و نحوه برخورد با موقعیتهای گوناگون اجرایی برای علاقه مندان به این موضوع ارائه گردیده است.