لزوم همگامی دانشگاها با نیازهای جامعه

نویسنده

چکیده

با توجه به هزینه و نیرویی که تحصیلات عالی به خود اختصاص می دهد، ارزیابی بازدهی این سرمایه گذاری از لحاظ احراز مشاغل مناسب و موثر ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید. در این مقاله، که خود از تحقیقی وسیع تر اخذ گردیده، سعی شده است این ارزیابی با توجه به نوع و میزان تحصیلات و همچنین جنسیت دارندگان مدارک مختلف تحصیلی که در زمان انجام تحقیق دارای مشاغل گوناگون بوده اند صورت گیرد.