دوره و شماره: 1-4، شماره 0 - شماره پیاپی 1125، زمستان 1369