حقوق کودکان در ایران و جهان

نویسنده

چکیده

مشکلات ناشی از استثمار کودکان و رنجهای این نسل موجب گردیده است سازمان ملل متحدد در مقام تصویب اعلامیه ای به نام اعلامیه حقوق کودک برآید در پی این اقدام انجمن بین المللی روانشناسی آموزشگاهی ایران پس از 20 سال به تهیه و تصویب اعلامیه حقوق روانی کودک اهتمام ورزید. اکنون پس از تصویب اعلامیه حقوق روانی کودک‘ عملاً کشورهای جهان سعی جدی در جهت حفظ حقوق کودک اقدام نکرده اند‘ و این مسئله در جنگ تحمیلی و کشتار هزاران کودک کرد عراقی به وضوح مشاهده شد. مقاله حاضر‘ نوشته ای است جهت آشنایی هرچه بیشتر با میثاق حقوق کودک و شرحی اجمالی از آنچه تاکنون پیرامون این میثاق رخ داده است.