بخش معرفی کتاب

نویسنده

چکیده

از میان معرفیهای رسیده شش کتاب برای این بخش برگزیده شده تا از نظر پژوهشگران و علاقه مندان به ترجمه بگذرد. اختصاراتی که در انتهای معرفیها آمده به ترتیب متعلق به خانم دکتر سیمین دخت جهان پناه (س،ج.) و آقای دکتر علینقی خرازی (ع، خ.) است.