یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور، دکترای تخصصی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

دست برتری یکی از ویژگی‌های انسانی است که با تفاوت‌های فردی در فعالیت‌ های دستی شناخته می‌شود. نیمکره‌ های مغزی از نظر ساختار و کارکرد، با هم متفاوت هستند، در نتیجه هر کدام برای کارکردهای شناختی ویژه‌ای تخصص یافته‌اند. از آنجا که چپ برتران و راست برتران از نظر تسلط نیمکره‌ای با هم متفاوتند و با عنایت به تخصص یافتگی متفاوت نیمکره‌ها برای کارکردهای خاص، می‌توان انتظار داشت که این افراد در کارکردهای شناختی خود تفاوت‌هایی را نشان دهند. این پژوهش با هدف مقایسه چپ برتران و راست برتران در یادآوری (پردازش راهبردی) و قضاوت درباره فراوانی عناصر هیجانی و خنثی (پردازش خودکار) انجام شده است. برای انجام این کار، 20 دانشجوی چپ برتر داوطلب انتخاب و با 20 دانشجوی راست برتر همتا شدند. هر دوگروه آزمایه رایانه‌ای یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی را انجام دادند. تحلیل یافته‌ها نشان داد که دانشجویان چپ برتر نسبت به کلمات هیجانی در هر دو تکلیف یادآوری و قضاوت دارای سوگیری هستند. به بیان دیگر، چپ برتران عناصر هیجانی منفی را هم بیشتر برآورد کرده و هم بیشتر به یاد می‌آورند. به بیان دیگر، چپ برتران عناصر هیجانی منفی را هم بیشتر برآورد کرده و هم بیشتر به یاد می‌آورند.

کلیدواژه‌ها