تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دکترای تخصصی

2 دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر ادراک شکل و زمینه بود. در این مطالعه در دو آزمایش با استفاده از دو تکلیف تشخیص تغییرات تصویری و مقوله‌بندی تصویری تاثیر تفاوت‌های فرهنگی برالگوی تخصیص توجه بررسی شد. سه گروه از دانشجویان ایرانی (20 n =)، آسیای شرقی (16 n =) و اروپایی (17 n =) در این پژوهش شرکت کردند و الگوی تخصی ص توجه آن‌ها به محرک‌های ادراکی بر اساس میزان توجه آن‌ها به شکل یا زمینه بررس ی شد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در میزان توجه به شکل، بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها تفاوت معنادار وجود دارد و شرکت‌کنندگان ایرانی در مقایسه با شرکت‌ کنندگان اروپایی به عناصر اصلی شکل توجه کمتری نشان دادند. در میزان توجه به زمینه نیز بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها و همچنین، بین اروپایی‌ها و آسیای شرقی‌ها تفاوت معنادار به دس ت آمد؛ به این صور ت که شرکت‌کنندگان ایرانی و آسیای شرقی بیشتر از اروپایی‌ها به تغییرات در عناصر زمینه‌ای تصاویر توجه نشان دادند. مطابق این یافته‌ها می‌توان گفت، الگوی تخصیص توجه در ایرانی‌ها و آسیای شرقی‌ها گسترده‌تر از اروپایی‌ها است. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که الگوی ادراک در دانشجویان ایرانی به فرهنگ‌های کل‌نگر شباهت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها