بررسی چگونگی مصرف و تولید اطلاعات علمی در میان متخصصان کشور

نویسنده

چکیده

رابطه میان مصرف و تولید اطلاعات ار از جنبه های گوناگون می توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی از این جنبه ها مقایسه میان متون و منابع تهیه شده و اختصاص یافته به گروه های تخصصی از یک سو و میزان کتب و مقالاتی که متخصصان و محققان وابسته به آن گروه ها تولید کرده اند از سوی دیگر است. در بررسی حاضر‘ متون و منابع موجود در کتابخانه های 316 مؤسسه پژوهشی و آموزشی کشور از لحاظ تألیف و ترجمه و نیز محمل اطلاعاتی و وابستگی آنها به گروه های تخصصی مورد مطالعه قرار گرفته و تولید متخصصان گروهها نیز با توجه به همان نقطه نظرها با استفاده از جداول و نمودارها منعکس گردیده و سپس در نگرشی کلان مورد مقایسه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از تفاوتهای معنی دار میان این دو متغیر در میان گروههای تخصصی و نیز در کل مؤسسات مورد مطالعه است.