هنجاریابی آزمون خلاقیت صداها و تصویرهای ذهنی در شیراز

نویسنده

چکیده

آزمون خلاقیت صداها و تصویر های ذهنی یکی از دو مولفه تفکر خلاق با صداها و واژه ها‌ ساخته تورنس و همکاران برای استفاده در ایران هنجاریابی شد تعداد 2345 دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز در این هنجاریابی شرکت داشتند قابلیت اعتماد آزمون به روش های تنصیف رولون و آلفای کرونباخ به ترتیب 0/32 و 0/28 و ضریب قابلیت اعتماد نمره گذار 0/83 به دست آمد برای محاسبه اعتبار ملاکی آزمون ضریب همبستگی آن با مقیاس های خلاقیت چگونه شخصی هستند بعضی چیزها درباره خودم و پرسشنامه چند موهبتی ختینا تورنس محاسبه شد که برای دو ملاک اول معنا دار بود یافته های این پژوهش نشان می دهد که آزمون صداها و تصویرهای ذهنی می تواند به عنوان ابزاری برای سنجش خلاقیت ابتکار با قابلیت اعتماد و اعتبار نسبتا مناسب برای دانش آموزان دوره های مورد بررسی به کار رود.

کلیدواژه‌ها