دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 457، تابستان 1381 
1. مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران

دکتر رضا کرمی نوری؛ آذرخش مکری؛ محمد محمدی فر؛ اسماعیل یزدانی