دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 457، تیر 1381