دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 456، دی 1381