نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی کتابداری درباره اهداف و نحوه ارائه دروس کارورزی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر نظر سنجی اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی غیر علوم پزشکی سراسر کشور درباره دروس کارورزی است پرسش های اساسی تحقیق به عواملی مانند اهداف و نحوه ارائه دروس کارورزی پرداخته است جامع آماری شامل اعضای هیأت علمی هشت گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی سراسر کشور و همه دانشجویانی است که کارورزی 4 را انتخاب کرده اند برای انجام این تحقیق از روش توصیفی و تحلیل محتوا و به کارگیری پرسشنامه ای با 9 سوال بسته و یک سوال باز استفاده شده است یافته ها نشان می دهاد که اهداف تعریف شده مورد تایید جامعه آماری است ولی از نحوه ارائه دروس رضایت چندانی وجود ندارد یافته ها همچنین نشان داد که کارورزی به طور کلی تحت نظارت و هدایت گروه های آموزشی نیست و سرنوشت 12 واحد دروس کارورزی به کتابخانه های محل کارورزی سپرده شده است.

کلیدواژه‌ها