طراحی مدلی جهت پیش بینی عملکرد آموزشی کارشناسان بخش صنعت (مورد: مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی برای پیش بینی عملکرد آموزشی کارشناسان مرکز تحقیقات شرکت ایران خودرو است در این راستا با توجه به نظام آموزشی مرکز تحقیقات ایران خودرو چهار مدل رگرسیونی و چهار مدل مسیر به دست آمد نمونه مورد بررسی 206 نفر اعضای دوره ای بوده که در سال 1380 در مرکز تحقیقات شرکت ا یران خودرو در دوره های آموزشی شرکت داشته اند برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه اثر بخشی و بانک اطلاعات آموزش مرکز تحقیقات و مدیریت آموزش ایران خودرو استفاده شد و سپس داده های جمع آْوری شده با روش های آماری چند متغیری از جمله رگرسیون چند گانه تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شدهاند یافته ها نشان می دهد که متغیر هایی مانند وضعیت تاهل سابقه کاری سن فاصله کارشناس با سال اخذ مدرک مدرک تحصیلی نسبت غیبت های کارشناس در دوره و نسبت قبولی های کارشناس از متغیر های بسیار مهم جهت پیش بینی عملکرد آموزشی و نمرات پایان دوره کارشناسان گروه آموزش رایانه و کم ترین آن مربوط به دوره های زبان های خارجی است.

کلیدواژه‌ها