گزارشی از یک مورد درمان روان پویشی اختلال وحشت زدگی با گرایش روابط موضوعی و روانشناسی خود

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه گزارشی از یک مورد درمان موفقیت آمیز اختلال وحشت زدگی با استفاده از روش روان پویشی مبتنی بر روابط موضوعی و روان شناسی خود است . بدین منظور دختر دانشجویی 23 ساله که بر اساس مصاحبه بالینی ، ملاکهای تشخیص DSM-IV-TR ، آزمون MMPI و نظر روانپزشک مبتلا به اختلال وحشت زدگی بود با استفاده از روان درمانگری مبتنی بر الگوی مبتنی بر الگوی روان پویش مورد مطالعه و درمان قرار گرفت . در این روش درمانی از فن تداعی آزاد ، تاکید بر ناهشیاری و تحلیل پدیده انتقال استفاده شده . نتایج نشان دهنده کارایی بالای این روش درمانی در درمان اختلال وحشت زدگی ؛ مراجع در طول درمان احساس منسجم تری از خ.د بدست آورد و ساختار شخصیتی خود از جمله " من" را مورد وارسی ، مشاهده و بازبینی قرار داد و یاد گرفت که با دیگران به حالتی رفتار کن که تناسب بهتری با واقعیت های کنونی داشته باشد .