دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 1000114، مهر 1374 
مقایسه مهارت های دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

احمد به پژوه؛ باقر غباری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ الهه حجازی