تحلیل استنادی مقالات تالیفی مدیریت در نشریات مورد تایید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در سالهای 1375-1380

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل استناد ماخذ مقالات تالیفی رشته مدیریت در مجلات " دانش مدیریت" ،" فصلنامه مطالعات مدیریت " و " مجله علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان " در سالهای 1375-1380 است . روش انجام پژوهش تحلیل استنادی است . در این تحقیق تلاش شده است که با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ، تعداد مقالات ، تعداد استنادها ، میانگین تعداد استنادها در هر مقاله ، نوع منابع مورد استفاده ، زبان ، نیم عمر ، منابع و منابع پربسامد تعیین گردید . برای سنجش سولات تحقیق از آزمون T استفاده شد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در 220 عنوان مقاله ، 4116 بار به منابع دیگر استناد شده است . تعداد متوسط استناد در هر مقاله 70/18 استناد است . بالاترین میزان استناد (64/84 درصد) مربوط به کتاب است ، زبان انگلیسی (71/59 درصد ) از بیشترین اسناد برخوردار است ، و میزان استناد به منابع تالیفی (75/64 درصد ) بیشتر از منابع ترجمه (24/35 درصد ) در متون فارسی است . استنادها از میانگین نیم عمر است و کمترین میانگین نیم عمر 8/63 سال برخوردار است .بیشترین میانگین نیم عمر است و کمترین میانگین نیم عمر به منابع الکترونیکی (0/76 سال) اختصاص دارد .