نکاتی پیرامون اطلاعات ، اطلاع شناسی و ارتباطات

نویسنده

چکیده

واژه های اطلاعات و ارتباطات دارای ابهام و پیچیدگی هایی است . هنوز یک تعریف جامعی در این مورد که مقبول همگان باشد وجود ندارد. در عین حال دو حوزه اطلاعات و ارتباطات با هم دارای فصل مشترکاتی هستند که گاه به خلط مفاهیم می انجامد .
اطلاعات دستمایه اصلی برای ارتباطات است ولی هر اطلاعاتی موجب ارتباط نمی شود. در حالی که وقتی ارتباط برقرار شد اطلاعات به خوبی جریان پیدا می کند . ارتباط نیاز فطری انسان است و چنانچه به صورت سوال طرح شود – که غالبا هم طرح می شود ولو در قالب جمله سوالی نباشد – باعث جذب اطلاعات ، ذخیره و ماندگاری آن می گردد .
بنظر نویسنده کارایی ، مفهومی است که بیشتر به حوزه اطلاعات مربوط می شود و اثر بخش به حوزه ارتباطات ، بنابر این لازم است با استفاده از مدل ریاضی ، به تقویت و شفاف سازی جریان اطلاعات پرداخته تا راه برای ورود به حوزه معنا شناسی ، اطلاع شناسی و ارتباطات هموار گردد همدلی مشارکت و اعتماد به طرف مقابل در جریان ارتباطات بحثی جدی و انسانی است که هنوز مدلی جهت بیان آن مطرح نشده است . در جریان دوسویه ارتباطات ، گذر از مجرای اطلاعات و اطلاع رسانی لازم است اما کافی نیست .