بررسی نقش اختلالات شخصیت در درمان بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه

نویسنده

چکیده

وجود همزمان دو یا چنداختلال روانشناختی(همبودی)یک پدیده بالینی شناخته شده است .بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه همزمان از اختلالات شخصیت رنج می برند. شناخت ماهیت ارتباط اختلالات شخصیت و تغذیه به دلیل استلزام ها و راه کارهای نظری و درمانی آن بسیار مهم است .هدف پژوهش حاضر بررسی همبودی اختلالات شخصیت و تغذیه وتأثیر اختلالات شخصیت بر نتایج درمان بیماران مبتلا به اختلالات تغذیه است . این پژوهش در درمانگاه اختلالات تغذیه بیمارستان روانی مادزلی لندن و بخش روان درمانی موسسه روانپزشکی دانشگاه لندن در مورد 58 بیمار مبتلا به اختلال تغذیه انجام شده است.پس از بررسیهای گسترده بالینی و تشخیصی در مرحله پیش درمانی‘آزمودنی ها به صورت تصادفی در چهار گروه درمانی جایگزین شدند.نتایج نشان داد که 5/46 درصد آزمودنی ها علاوه بر اختلال تغذیه از یک اختلال شخصیتی رنج می بردند.بیماران مبتلا به اختلال پرخوری بیش از بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی اختلال شخصیت هیستریکی با بیماری پرخوری در ارتباط بود؛واختلال شخصیت با نتایج درمانی ضعیف تر همبستگی داشت .

کلیدواژه‌ها