تعداد مقالات: 267
26. تحلیل عاملی : دشواری ها و تنگناهای آن

دوره 35، شماره 2، پاییز 1374

حیدر علی هومن؛ علی عسگری


29. ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-30

رضوان حسینقلی زاده؛ کمال خرازی؛ عباس بازرگان؛ خدایار ابیلی


42. انطباق وهنجاریابی مقیاس واژه های مصور پی بادی

1-4، شماره 0، بهار 1377

دکتر اصغررضویه؛ سیما شهیم


44. نگرش نوجوانان نسبت به سامانه تربیتی والدین

دوره 1، شماره 0، تابستان 1379

الهه حجازی؛ سوسن سیف


47. مقدمه ای بر مبانی مدیریت اسلامی

3-4، شماره 0، بهار 1368

دکتر سید علینقی کمال خرازی


49. روش تأویل و کاربرد آن در علوم انسانی

1-4، شماره 0، زمستان 1369

دکتر باقر ساروخانی