سیاستها و برنامه های اطلاعات علمی و فنی کشورها در سطح ملی و بین المللی

نویسندگان

چکیده

سیاست گسترش خدمتهای اطلاعاتی اگر بخشی از سیاست و برنامه ریزی علمی‘فنی و اقتصادی هر کشور را تشکیل دهد‘میتواند برای اعمال نظارت‘ایجاد هماهنگی‘و توسعه منابع اطلاعاتی مؤثر واقع گردد‘وانتشار نتیجه پژوهشهای علمی و فنی‘ونیز بهبود خدمتهای اطلاعاتی را تسریع بخشد.در این مقاله ‘ برنامه ها و سیاستهای ملی اطلاعاتی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.