مقایسه زنان و مردان نابارور بر حسب سبک دلستگی و سازش روانشناختی با ناباروری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش زنان و مردان نابارور بر حسب سبک دلبستگی و میزان سازش روانشناختی با ناباروری مقایسه می شوندا یکصد و چهل زوج (280 =n) نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان امام خمینی تهران با تکمیل پرسشنامه های دلبتگس بزرگسال سلامت روانی و مشکلات زناشویی در این پژوهش شرکت کرده اند یافته ها نشان می دهد که فراوانی سبک دلبستگی ایمن مردان نابارور بیش از فراوانی سبک دلبستگی ایمن زنان نابارور است گرچه این تفاوت معنی دار نیست مقایسه شاخص های سازش یافتگی زنان و مردان نشان می دهد که سطح سازش روانشناختی زنان با ناباروری کمتر از سطح سازش روانشناختی مردان با ناباروری است همچنین افراد نابارور دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با افراد نابارور دارای سبک دلبستگی ناایمن از سطوح بهزیستی روانشناختی بیشتر و درماندگی روانشناختی و مشکلات زناشویی کمتر برخودارند.

کلیدواژه‌ها