دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 453، دی 1382