بررسی میزان همگونی تدریس مواد با تولید و هدایت آثار توسط اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر کشف میزان همگون مواد تدریس شده با آثار تولید یا هدایت شده توسط اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی ایران است جامه پژوهش 45 نفر عضو تمام وقت تحصیلات تکمیلی در هفت گروه آموزشی است و از دو روش پژوهش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است یافته ها نشان می دهد که به طور میانگین 10/3 در صد اعضا باری 87/5 در صد مواد تدریس شده خود آثار همگون تولید یا هدایت کرده اند 66/6 در صد از اعضا برای 65/8 در صد مواد تدریس شده خود آثار همگون تولید یا هدایت کرده اند 66/6 در صد از اعضا برای 65/8 در صد از دروس تدریس شده خود اثری تولید و برای 26/3 در صد دروس پایان نامه ای هدایت کرده اند در نهایت 30/7 در صد اعضا برای 19/6 در صد مواد تدریس شده اثر تولید کرده و فقط برای 0/6 در صد آنها پایان نامه همگون هدایت کرده اند در نهایت 30/7 در صد اعضا برای 19/6 درصد مواد تدریس شده اثر تولید کرده و فقط 0/6 در صد آنها پیان نامه همگون هدایت کرده اند در طی سابقه تدریس اعضا (14 تا 19 سال) به طور میانگین 24/96 اثر تولید شده است که از این میان 18/44 عنوان (73/8 در صد) با مواد تدریس شده همگون بوده است در نتایج رابطه معنا داری میان کمیت تولید اعضاء و تعداد آثار همگون به دست آمد.

کلیدواژه‌ها