دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 451، تابستان 1382