بررسی میزان همسویی کتابخانه ها در سازمان دهی موضوعی کتاب ها (با تاکید بر حوزه ایرانشناسی)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است برای مقایسه میزان همگونی فهرست نویسی موضوعی میان فهرست نویسان کتابخانه ملی از یک سو و 12 کتابخانه عمده دانشگاهی و تخصصی تهران از سوی دیگر. یافته ها نشان می دهد که در 75 در صد کتابخانه ها ارزش ناهمگونی موضوعی 60 تا 85 در صد است که بیشترین ناهمگونی متعلق به کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا و پایین ترین آن متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی است. از لحاظ رده های موضوعی ناهمگونی ها میان 13/51 تا 45/ 82 در صد است که میانگین آن به 6/ 70 در صد می رسد بالاترین میزان ناهمگونی در رده فلسفه پایین ترین آنها در رده کلیات بوده است. تعداد سرعنوان های موضوعی تعلق یافته به کتاب ها در رده فلسفه بیشترین و در رده کلیات کمتری است این بدان معنی است که هر چه تعداد موضوع های منتسب به متون افزایش یابد احتمال همگونی آنها کاهش می یابد و این نتیجه یافته های مارکی در سال 1984 را تایید می کند بیش از 50 در صد ناهمگونی موضوعی کتابخانه ها مربوط به ساختار موضوعی است در مجموع می توان گفت که موضوع دهی به کتاب ها د رکتابخانه ها حداقل در جامعه مورد بررسی بسیار ناهمگون و نقاط دستیابی موضوعی به کتاب ها بسیار اندک است که این هر دو به جامعیت و ماهیت نازل در نظام فهرستی نویسی منجر می گردد.

کلیدواژه‌ها