روند به کارگیری روش های پژوهش در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران (1384- 1378)

نویسندگان

چکیده

کشف روش های به کار رفته در پژوهش های پایان نامه ای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی داشگاه تهران و گرایش ها و روند تحول پیدایش و افول آنها هدف تحقیق حاضر بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد که در میان 436 پایان نامه دفاع شده در فاصله سالهای 1348 تا 1378 بیشترین سهم از 9 روش به کار رفته متعلق به روش کتابخانه ای (با 9/42 در صد) و پیمایشی (با 1/37 در صد) بوده است . اما روند این روشها در مورد اول از نوع نزولی و در دومی از نوع صعودی بوده است. تنوع روشهای بیشتر متعلق به دوره های متاخر بوده و در دوره های نخست از یکی دو روش فراتر نرفته است. روند اوج و فرود روش ها در طول زمان با استفاده از تابع درجه 6 محاسبه شده و برای هر یک مراتب آغاز اوج و فرود تعیین گردیده است. یافته ها در مقیاس با مطالعات پیشین حاکی از آن است که روش پیمایشی خصلتا مورد توجه پژوهش های این رشته در جوامع مختلف و مراکز گوناگون آموزشی از جمله دانشگاه تهران است.

کلیدواژه‌ها