روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی-استریکلند کودکان در گروهی از دانش آموزان دوره ابتدایی وراهنمایی شهر شیراز

نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی وپایایی مقیاس هسته کنترل نویکی-استریکلند کودکان در گروهی از دانش اموزان دوره ابتدایی وراهنمایی شهر شیراز بود.بدین منظور 2461(1260 پسرو1201دختر)دانش آموز از کلاس های سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی مدارس شهر شیراز در سال تحصیلی76-75 از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.پس از گردآوری اطلاعات از گروه نمونه پاسخ های آزمودنی ها به مقیاس هسته کنترل ابتدا مورد تحلیل گویه قرار گرفت و گویه هایی که میانگین پاسخ آنها بین 30/0 تا70/0 بود انتخاب شدند.بدین ترتیب 15گویه از40گویه مقیاس حذف شدند.روی 25 گویه باقیمانده تحلیل عوامل صورت گرفت.نتیجه تحلیل عوامل حاصل از25 گویه با نتیجه تحلیل عوامل حاصل از 40گویه مقیاس اصلی همخوانی داشت .سپس جهت روایی بیرونی مقیاس از متغیرهایی نظیر شغل پدر‘تحصیلات والدین واندازه خانواده استفاده شد.نمره هسته کنترل مقیاس25 گویه ای با متغیرهای پیش گفته همبستگی معناداری داشت . همچنین تغییر نمره مقیاس هسته کنترل در کلاس های متفاوت با توجه به جنس آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از روایی مقیاس بود.پایایی مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی وآلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از پایایی نسبتاً خوب مقیاس بود.

کلیدواژه‌ها