دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 902، تابستان 1378