ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش‘رابطه مکان کنترل مادر(شامل گرایش های سه گانه درونی‘افراد قدرتمند وشانس)ومکان کنترل فرزند با پیشرفت تحصیلی(معدل کل)مورد بررسی قرار گرفت.چهارصد نفر از دانش آموزان پسر و دختر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران و چهارصد نفر مادران باسواد آنها به پرسشنامه مکان کنترل لونسون (IPC) ومقیاس مکان کنترل نوویکی-استریکلند پاسخ دادند.نتایج پژوهش نشان داد که در معدل کل دانش آموز‘به ترتیب اهمیت ‘عوامل مکان کنترل بیرونی دانش آموز‘مکان کنترل مادر با گرایش شانس ومکان کنترل مادر با گرایش درونی رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارند.رابطه ای بین مکان کنترل بیرونی مادر با گرایش افراد قدرتمند و پیشرفت تحصیلی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها