ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که روی 133 کودک دختر و پسر دوزبانه آذری در کلاس های اول و دوم ابتدایی در ارومیه با استفاده از دومقیاس غیر کلامی ماتریسهای پیشرونده ریون و گوداینف-هریس انجام گرفت‘بررسی رابطه هوشبهر هریک از آزمونهای فوق با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تعیین توان پیش بین این دو متغیر در تعامل با متغیر میزان تحصیلات والدین به منظور پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با روش آماری رگرسیون چند متغیری بود. همچنین تأثیر میزان تحصیلات والدین به عنوان عامل فرهنگی بر نمرات آزمودنی ها و تأثیر جنسیت بر نمرات آنها از اهداف دیگر این پژوهش بود.
نتایج نمودار این واقعیت است که نمرات این دو مقیاس پیش بینی کننده معنادار پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور کلی نیست وتنها مقیاس ریون در گروه دختران پیش بینی کننده معنادار پیشرفت تحصیلی است .به علاوه تفاوت های یافت شده بین عملکرد دختران و پسران در دو مقیاس و تفاوت بین میانگین هوشبهر گروههای مختلف براساس میزان تحصیلات والدین معرف فرهنگ وابستگی دو مقیاس است.

کلیدواژه‌ها