دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 1000113، بهار 1385 (1,2) 
3. بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت

محمد علی بشارت؛ کیومرث کریمی؛ عباس رحیمی نژاد