شناسایی الگوهای رابطه فرا رشته ای مقالات تالیفی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در ایران (73-82)

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگو و میزان استناد مقالات رشته کتابداری و اطلاع رسانی به سایر رشته ها طی ده ساله 73-82 بوده است . در این مطالعه سهم انواع محمل های اطلاعاتی مورد استناد به منابع تالیفی و ترجمه ای و مولفان پر استناد مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحلیل استنادی جهت تحقق هدف پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است . یافته ها نشان می دهد که میزان و الگوی پیوندهای فرا رشته ای طی دوره مطالعه یکسان نبوده و 27/7 درصد استنادات به منابع سایر رشته ها اختصاص داشت و بیشترین استناد مقالات تالیفی نشریات مورد بررسی به علوم کامپیوتر اختصاص یافته است . علوم تربیتی و جامعه شناسی به ترتیب دومین و سومین رشته های پر استناد بوده و بیشترین میزان پیوندهای فرا رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی را دارا بوده است . در مجموع منابع تالیفی مورد استناد در مقایسه با منابع ترجمه ای از سهم بیشتری برخوردار بوده است .