معرفت شناسی اطلاعات

نویسنده

چکیده

نظریه معرفت یا اپیستمولوژی به دنبال تحقیق و بررسی ماهیت معرفت و توجیه باور است . نظریه معرفت محوری ترین و مرکزی ترین مباحث فلسفه را تشکیل می دهد
؛ زیرا اگر فلسفه جستار پیرامون حقیقت و خرد است باید دانست که چگونه می توان به حقیقت دست یافت و باورها را توجیه کرد . بدین لحاظ ، هدف مقاله حاضر مطالعه اطلاعات از منظر معرفت شناسی و شناخت ماهیت و درک اطلاعات است ، و بدنبال روش اندیشی پیرامون این پرسش است که اطلاعات چیست و ویژگی های ذاتی و اصلی آن کدام است ، و انتقال آن از جه الگو هایی تبعیت می کند .