بررسی عوامل موثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر استفاده دانشجویان کشاورزی از منابع کتابخانه است . جامعه آماری این تحقیق را از 186 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که در سالهای 82-1381 مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد نتایج حاصل از آزمون F نشان می دهد که میزان استفاده دانش جویان از منابع کتابخانه مرکزی بر حسب معدل تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند نیز نشان می دهد که میزان استفاده دانشجویان از کتابخانه مرکزی ، تخصصی گروه ، و خارج از دانشکده از نظر تعداد ساعات مطالعه وتعداد کتابهای امانت گرفته شده دارای تفائت معنی داری از نظر راهبردهای تدریس و یادگیری نیز بین سه کتابخانه فوق تفاوت معنی داری وجود دارد . تحلیل لگرسیون رضایت دانشجویان از کتابخانه نشان می داد که 5/17 درصد از تغییرات ارائه خدمات ، فراهم بودن پایان نامه و گزارشهای علمی ، روزآمد بودن مجلات داخلی و خارجی و سرعت و سهولت در دستیابی به منابع کتابخانه و روز آمد بودن منابع تخصصی داخلی بستگی دارد.