ارزشیابی هنرستانهای کارو دانش با استفاده از الگوی سیپ(CIPP ) به منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستانهای کاردانش : موردی از هنرستان های منطقه 2 شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی هنرستانهای کارو دانش منطقه 2 شهر تهران با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ و پیشنهاد چارچوبی برای سایر هنرستانهای فنی به ویژه هنرستانهای کارو دانش اجرا شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور ، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای مورد نیاز در ارزشیابی هنرستانهای کاردانش با اقتباس از تجارب موجود و استفاده از الگوی عناصر سازمانی در سه بخش درونداد ؛ فرایند و محصول (برونداد) با به کار گیری 19 عامل و 203 نشانگر به همراه معیارهای قضاوت تهیه شد . سپس با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده ابزارهای پژوهش شامل پنج پرسشنامه ، با لحاظ روایی و پایانی تهیه شد . بعد از گرداوری داده ها ، وضع موجود با استفاده از " طیف قضات " و " معیارهای پیشنهادی وضع مطلوب" مقایسه گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نهایتا از 19 عامل مورد بررسی 17 عامل در سطح نامناسب و 2 عامل دیگر در سطح نسبتا مطلوب قرار گرفت . بدین ترتیب وضعیت موجود هر سه بخش دروندادی ، فرایندی و بروندادی جامعه هدف ، برای بهبود وضعیت کیفی موجود پیشنهاد ها و راهکارهایی در سطح هر یک از عوامل مرتبط با بخشهای درون دادی ، فرایندی و بروندادی ارائه شد .