رابطه ادراک از نحوه فرزند پروری والدین با هوش هیجانی

دوره 41، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 3-16

محمد علی بشارت؛ مهسا سادات اصغری؛ هادی بهرامی احسان؛ نیما قربانی


تاثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی

دوره 33، شماره 2، دی 1382

جواد حاتمی؛ رضا زمانی


مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 32، شماره 1، تیر 1381

دکتر رضا کرمی نوری؛ آذرخش مکری؛ محمد محمدی فر؛ اسماعیل یزدانی


مبانی روانشناختی شایعه

دوره 2، شماره 0، فروردین 1374

دکتر غلامعلی افروز


کتاب و عالم سوم پوپر

3-4، شماره 0، فروردین 1366

دکتر عباس حری


ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1378

گلرخ شلویری؛ مهرناز شهرآرای


"ژان پیاژه‘فلسفه‘وفلسفه آموزش و پرورش"

1-4، شماره 0، فروردین 1375

دکتر علی محمد کاردان


نگرشی دوباره به عقب ماندگی ذهنی

3-4، شماره 0، فروردین 1368

دکتر غلامعلی افروز


بررسی تاثیر پیش سازمان دهنده ها در یادگیری دانش آموزان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385

غلامعلی افروز؛ فتح اله کلانتری؛ فاطمه نصرتی