کتاب و عالم سوم پوپر

نویسنده

چکیده

کتاب از دیدگاه پوپر محصولی از انسان است که بالاستقلال وجود دارد و میتوان از طریق آن پدیدآورنده اش را شناخت. از نظر وی شناخت پدیدآورنده از این طریق"عینی"تر است تا استفاده از مجراهای دیگری چون روانشناسی و رفتارشناسی. در این مقاله سعی شده است که نقطه نظرهای پوپر در باب کتاب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.