علوم تربیتی و روان شناسی یا روان شناسی و علوم تربیتی؟

نویسنده

چکیده

در این مقاله نویسنده پس از یادآوری تاریخ تأسیس دانشکده علوم تربیتی در دانشگاه تهران و دانشگاههای کشور و ادغام گروه روان شناسی دردانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران (1372)‘ در پاسخ به این سؤال که آیا در نامگذاری دانشکده جدید‘ روان شناسی باید در دنباله علوم تربیتی در دنبال روان شناسی قرار گیرد‘ به بحث رابطه میان علوم تربیتی و ‹‹علوم روانی›› پرداخته نشان می دهد که این دو دسته از علوم از لحاظ ماهیت و قمرو با یکدیگر فرق دارند و ارتباط آنها به صورت کنونی تابع شرایط اجتماعی و تاریخی است و نتیجه رابطه ای است که در زمان گذشته این دو رشته از معرفت با یکدیگر داشته و امروز در عرصه عمل دارند. سپس نتیجه می گیرد که روان شناسی در حیطه هر دانشکده ای که قرار گیرد در همه حال علمی است که در عین داشتن موضوعات و روشهای نسبتاً مستقل می تواند با علوم انسانی و اجتماعی دیگر داد و ستد داشته باشد‘ اما این مبادله با استقلال آن مغایر نیست.