رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان تیزهوش درباره فرایند یادگیری و دانش ریاضی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان تیز هوش درباره دانش ریاضی و فرایند یادگیری آن بود . بدین منظور از میان دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان ، بر اساس نمرات حاصل از گونه هنجاریابی شده " آزمون هوشی اوتیس " 334 دانش آموز تیز هوش ( با هشیاری 120 و بالاتر ) انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند . باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان گروه نمونه از طریق پرسشنامه باورهای معرفت شناختی و مقیاس باورهای انگیزشی درباره ریاضی مورد سنجش قرار گرفت . تحلیل عاملی نشان داد که باورهای معرفت شناختی ، چهار بعد یادگیری سریع ، منبع دانش ، توانایی ثابت و قطعیت دانش را در بر می گیرد و ضرایب آلفای کرون باخ برای این ابعاد بین 61/0 تا 74/0 متغییر است . مولفه های انگیزشی حاصل از تحلیل عاملی ، مشتمل بر خود کفایی ، ارزش تکلیف ، اضطراب امتحان ، باورهای کنترل یادگیری ، جهت گیری های هدف تسلط ، عملکرد – گرایشی و عملکرد اجتنابی بود که ضرایب آلفای کرون باخ از 53/0 تا 83/0 را نشان می داد . نتایج تحلیل های رگرسیون ، حاکی از آن بود که در میان تیز هوشان ، ابعاد باورهای معرفت شناختی ، متغییرهای انگیزشی را پیش بینی می کند و الگوی این باور در تمامی موارد یکسان نیست . درحالی که باورهای یادگیری سریع ، منبع دانش و توانایی ثابت تاثیر منفی در انگیزش دانش آموزان تیز هوش در یادگیری ریاضی داشتند ، باور قطعیت دانش از چنین الگویی تبعیت نمی نمود . این یافته ها با توجه به مسائل پیشین و مدل های نظری موجود در این زمینه مورد تفسیر قرار گرفت و بر کاربردهای آن در مشاوره تحصیلی و آموزش ریاضی به تیزهوشان تاکید شد .