تعداد مقالات: 267
102. سیر بهبودی عملکرد شناختی-حرکتی مصدومان مغزی-گزارش یک مورد

1-4، شماره 0، بهار 1375

دکتر علینقی خرازی؛ دکتر جواد علاقبند راد


109. خودشناسی انفکاکی و انسجامی : رابطه وجوه خودشناسی با پنج عامل بزرگ شخصیت

دوره 36، شماره 1، بهار 1385

علیرضا طهماسب؛ نیما قربانی؛ رضا پور حسین


110. مقایسه مهارت های دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

دوره 35، شماره 2، پاییز 1374

احمد به پژوه؛ باقر غباری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ الهه حجازی