مقایسه هوش غیرکلامی دانش آموزان ناشنوا و شنوا در گروههای سنی شش‘نه و دوازده سال

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه هوش غیرکلامی دانش آموزان پسرشنوا و ناشنوا (ناشنوای شدید و عمیق)مدارس استثنایی و عادی شهر اصفهان در گروههای سنی 6‘9 و 12سال انجام شد.برای انتخاب گروههای نمونه‘به طریق خوشه ای تصادفی‘60نفر دانش آموز ناشنوای عمیق‘60نفردانش آموز ناشنوای شدید و 60نفر دانش آموز شنوا (عادی)در گروههای سنی مذکور انتخاب شدند.در این مطالعه جهت سنجش هوش غیر کلامی دانش آموزان از مقیاس عملکرد بین المللی لیتر و آزمون نقاشی آدمک گودایناف استفاده شد.جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه واز آزمون پی گیری شفه جهت مقایسه تفاوت میانگین ها استفاده شد ونتایج زیر به دست آمد:الف)در گروه سنی شش سال بین دانش آموزان شنوا و ناشنوای شدید و عمیق اگر چه در نمرات هوشی آنها تفاوتهای اندکی به نفع دانش آموزان شنوا مشاهده گردید ‘این تفاوت ها معنادار نبودند؛ب)در گروههای سنی نه و دوازده سال بین دانش آموزان شنوا با دانش آموزان ناشنوای شدید ونیز دانش آموزان شنوا با دانش آموزان ناشنوای عمیق به نفع دانش آموزان شنوا در هر دو آزمون تفاوتها معناداربودند؛ج) در دو گروه سنی نه سال و دوازده سال بین دو گروه دانش آموزان ناشنوای عمیق وناشنوای شدید تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها